Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

чл. 1 Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на платформата за електрона търговия Foodtradehub.com, които уреждат правилата за използването й, включително регулиране на отношенията и сключването на договори за покупко-продажба между „Фуд Трейд Хъб“ ООД, наричан по-долу Доставчик/ Foodtradehub.com и потребителите и клиентите, наричани по-долу Потребители на платформата за електронна търговия Foodtradehub.com, наричана по-долу Foodtradehub.com/елекронен каталог за продукти.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

чл. 2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
Наименование на доставчика : „Фуд Трейд Хъб“ ООД
Седалище: гр. Варна, р-н Приморски, Константин и Щъркелов N5
Данни за кореспонденция: email: info@foodtradehub.com, тел: +359 89 548 8228
Вписване в публични регистри ЕИК 206712775
Надзорни органи:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адрес: гр. София 1592, бул, „проф. Цветан Лазаров“ №2
тел.: (02) 91 53 518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет адрес: www.cpdp.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Адрес: гр. София 1000, ПЛ. „Славейков“ №4А, ет. 3
тел.: (02) 93 30 565, 0700 111 22
Интернет адрес: www.kzp.bg
Интернет адрес за онлайн решаване на спорове

1. ДЕФИНИЦИИ

чл. 3 Доставчик – „Фуд Трейд Хъб“ ООД или всеки негов партньор с които има сключени договори.

чл. 4 Платформа/Сайт/Електронен магазин – домейна www.foodtradehub.com и неговите поддомейни.

чл. 5 Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

чл. 6 Потребителски профил – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в сайта.

чл. 7 Поръчка – електронен документ, чрез който Потребителя изразява, намерението си за закупуване на стока от платформата.

чл. 8 Стока – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

чл. 9 Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки, които се предлагат в ограничени наличности, за определн период от време, посочен от foodtradehub.com.

чл. 10 Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 11 Общите условия на foodtradehub.com са задължителни за всички Потребители на сайта.

чл. 12 Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с настоящите общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

чл. 13 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от foodtradehub.com по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

чл. 14 foodtradehub.com има право да извършва промени на настоящите общи условията по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

чл. 15 Във всеки един случай на промяна на общите условия foodtradehub.com ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл, Вие като Потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

чл. 16 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не въвлича в недействителност или неприложимост останалите разпоредби.

чл. 17 foodtradehub.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, трябва да се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация. foodtradehub.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават в цветово отношение от изображенията, в зависимост от техническите параметри и настройките на устройствата за визуализация, които Потребителите използват.

чл. 18 Характеристиките и/или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат промянени от foodtradehub.com по всяко време и могат да съдържат грешки.

чл. 19 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, foodtradehub.com се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.

чл. 20 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

чл. 21 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. foodtradehub.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

чл. 22 Платформата е достъпен на интернет адрес: www.foodtradehub.com , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително за следното:

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори, чрез интерфейса на страницата на електорнният магазин, достъпна в интернет;

Да сключват договори за покупка-продажба и доставка на стоки, предлагани от Доставчиците в платформата foodtradehub.com;

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата foodtradehub.com, съгласно поддържаните от електроният магазин начини на плащане;

Да получават информация за нови стоки и промоции предлагани от електронният магазин;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електорнният магазин в интернет;

чл. 23 Доставчиците на стоки в платформата foodtradehub.com организират доставянето на стоките и гарантират правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

чл. 24 (1) Потребителите сключват с Доставчиците договори за покупко-продажба на стоките, чрез интерфейса на страницата на електронния портал достъпен на интернет адрес www. foodtradehub.com.

чл. 25 (1) Потребителите и Доставчиците се съгласяват, че всички изявление помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електроннните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрацията, в случайте когато тя се изисква, ако Потребителя е въвел съответното потребителско име и парола за достъп в платформата.

(3) В случай, че Потребителя няма регистрация в електрнният магазин, но желае да сключи договор за покупко-продажба се счита, че електронните изявления, извършени от Потребителя , са извършени от лицата, посочени в данните предоставени от Потребителя в електронното изявление.

чл. 26 (1) За да използва електрония магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки Потребителя следва да въведе избрани от него потребителско имe и парола за отдалечен достъп, в случайте в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Потребителското име и парола за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрационната форма на платформата.

(3) С попълването на свойте данни в регистрационната форма и поставяне на отметка срещу „ЗАПОЗНАТ СЪМ И ПРИЕМАМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА САЙТА“ Потребителя декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) foodtradehub.com потвърждава извършенета от Потребителя регистрация, чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от Потребителя във формата за регистрация електронен адрес, който съдържа информация за активиране на регистрацията. Потребителя потвърждава регистарацията, чрез електронна препратка в електронното съобщение, с което е уведомен за извършената регистрация в платформата. След потвърждаване на регистрацията от Потребителя се създава потребителски профил .

(5) При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителя своевременно актуализира данните посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай, че при регистрацията е използван профил в уеб социлани мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрация профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай foodtradehub.com има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

чл. 27 (1) Електронния адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ адрес, използван за обмен на изявления e „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителя има право да променя своя основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на основния контактен електронен адрес, foodtradehub.com изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща на посочения от Потребителя основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изпратено чрез препратка съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено на посочения от Потребителя в основен контактен електронен адрес.

(4) foodtradehub.com информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя основен контактен електронен адрес преди извършване на промяната му по ал. 2.

(5) foodtradehub.com не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

(6) foodtradehub.com може да изисква от Потребителя използването на основния контактен електронен адрес в специални случай.

чл. 28 Потребителите могат да сключват договри за покупко-продажба и като не регистрирани Потребители, като и в този случай Потребителите са задължени да се запознаят с настоящите общи условия и да ги спазват, преди да финализират своята поръчка.

чл. 29 С приемането на настоящите общи условия Потребителите изразяват съгласието си за сключване на договор от разстояние.

1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

чл. 37 (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на сайта, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите услуги в сайта.

чл. 38 Потребителите сключва договор за покупко-продажба на услуги в платформата foodtradehub.com по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в платформата foodtradehub.com и предоставяне на необходимите данни, в случай че Потребителя няма до този момент регистрация и желае да се регистрира.
2. Влизане в платформата чрез потребителско име и парола за отдалечен достъп.
3. Избиране на една или повече от предлаганите в платформата foodtradehub.com услуги и добавянето им към списъка със стоки за закупуване.
4. Предоставяне не данни за извършване на услуга.
5. Изпор на способ за заплащане на услугите предмет на договор за покупко-продажба, в случай, че са възможни различни способи за заплащане.
6. Потвърждава на поръчката.

чл. 39 Потребителите, които не са регистрирани потребители в платформата foodtradehub.com и не желаят да се регистрират могат да сключат договор за покупко-продажба на стоки съгласно процедурата описана в чл. 38 с изключение на ал (1) и (2)

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

чл. 40 Договора се сключва на български език.

чл. 41 Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия

(4) Страна по договора е Потребителя съгласно данните предоставени при регистрация и съдържащи се в потребителския профил за регистрирани потребители, а за нерегистрирани потребител съгласно данните предоставени от Потребителя във формата за поръчки.

(6) Доставчка доставят стоките предмет на договора за покупко-продажба на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки Доставчика се задължава да достави и да прехвълни собствеността на Потребителя на определените от него, чрез интерфейса на сайта стоки, срещу възнаграждение в размер и съгласно условията, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

(3) Доставчика доставя заявените от Потребителя стоки в срокове и при условия, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

(4) Цената за доставка на стоките се определя отделно и изрично от цената на стоките и се дължи от Потребителя.

чл. 40 (1) Доставчика и Потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя независимо, че са избрани с едно електронно заявление.

(2) Доставчика може да организират заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражнява по отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

чл. 41 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителя е длъжен да посочва точно и недвусмислено договора ( номера на поръчката ) и стоката по отношение, на която упражнява правата си.

чл. 44 (1) Стоките, които се намират на интернет страницата на електрoнният магазин не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен каталог, описващ стоките.

(2) В зависимост от настройките на мониторите на Потребителите, може да има цветово разминаване в стоките, които Потребителите виждат на страницата на електроният магазин и тези, които получават.

(3) След натискане на бутона „Поръчай“ Потребителя се съгласява да закупи стоките намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителя получават потвърждение на поръчката и с получаването на това потвърждение се счита, че договора за покупко-продажба е сключен.

чл. 46 (1) Доставчика си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки в случай, че стоките, които са предмет на договора не са налични, с дефекти и др., без да дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба.

(2) Доставчика уведомява Потребителя за събитието по ал. 1, чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя ектронен адрес или чрез обаждане на посочения телефон за връзка във формата за поръчки.

(3) В случай, че Потребителя е направил превод по сметка на Доставчика, сумата ще му бъде възстановена в срок до 5 работни дни считано от датата на изявлението за сключване на договор за покупко-продажба.

„Фуд Трейд Хъб“ ООД в качеството си на собственик на платформата за електронна търговия foodtradehub.com може да предлага стоки на различни доставчици в нея, като в тези случай „Фуд Трейд Хъб“ ООД се явява в качеството си на посредник по отношение на сключените договори за покупко-продажба. Всеки Доставчик, се задължава да приеме и да спазва настоящите общи условия, като страна по договор за покупко-продажба с Потребителя и има същите права и задължения каквито би имало „Фуд Трейд Хъб“ ООД ако беше страна по договора.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

чл. 47 (1) Доставчика организира доставката и предаването на стоката на Потребителя чрез посредничеството на куриерски фирми в определения при сключването на договора срок или информация поместена на интерфейса на сайта.

(2) Ако срокът по ал. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчика организира доставката и предаването на стоката в разумен срок, но не по късно от 14 дни.

чл. 48 (1) Потребителя трябва да прегледа стоката предмет на договора за покупко-продажба в момента на предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията му да уведоми за това foodtradehub.com и да върне стоката незабавно, попълвайки формата за връщане, която представлява неразделна част от пратката.

(2) В случай, че Потребителя върне стока предмет на договор за покупко-продажба, пощенските и транспортни разходите за връщането й са за негова сметка, освен ако не е уговорено друго.

(3) Ако Потребителя не уведоми незабавно foodtradehub.com и съответно не върне стоката съгласно ал. (1) стоката се счита за одобрена от клиента и съответстваща на изискванията му.

чл. 49 (1) Доставчика предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелства по чл. 61 от ЗЗП

(2) Потребителя и Доставчика удостоверяват обстоятелствата по ал. (1) писменно в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго.

(3) Потребителя и Доставчика се съгласяват, че изискванията по ал.(2) и чл. 61 от ЗЗП ще бъдат спазени ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятлтвата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

чл. 50 Доставчика не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрола.

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ КОИТО СЕ,ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦАТА КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП

чл. 51 Правилата на настоящият раздел се прилагат единствено спрямо лицата, за които според данните посочени в договора за покупко-продажба може да се направи извода, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, Закона за електринната търговия и/ или Директива 97/7/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.

чл. 52 (1) Основните характеристики на стоките предлагани от платформата foodtradehub.com са определени в профила на всяка стока в сайта.

(2) В зависимост от настройките на монитора на Потребителя може да има цветово разминаване в продуктите, които Потребителя вижда в електронният магазин и тези които получава.

(3) Цените на стоките са с включени всички данъци и са указани в профила на всяка стока в платформата foodtradehub.com.

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи невключени в цените на стоките, се предоставят, като информация на Потребителя преди сключването на договора за покупко-продажба при избиране на стоките за сключване на договор за покупко-продажба.

(5) Начинът на плащане, доставката и изпълненито на договора се определят в настоящите общи условия, както и чрез информация, предоставена на Потребителя чрез интерфейса на страницата на сайта.

(6) Информацията предоставена на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) foodtradehub.com посочва преди сключването на договора общата стойността на поръчаните стоки съдържащи се в поръчката, както и стойността на доставката.

чл. 53 Потребителя се съгласява, че Доставчика има право да приема авансово плащане по отношение на сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

чл. 54 (1) Потребителя има право, без да дължи обещетение или неустойки и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни считано от дата на получаване на стоката.

(2) Правата по ал (1) не се прилагат в следните случай:

– когато стоката е използвана и в не добър търговски вид;
– когато е нарушена цялостта на етикетите или са премахнати;
– когато кутията или други елементи съдържащи се в пратката са унищожени, липсват или в лош външен вид.

(3) В случай, че Потребителя упражни правото си на отказ по ал. (1), Доставчика е длъжен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми за покупка на стоките, посочени в договора с изключение на пощенските и транспортни разходи, не по-късно от 5 работни дни, считано от датата, на която стоките предмет на сключения договор, по който Потребителя е заявил и упражнява правото си на отказ, са приети от Доставчика.

(4) За изпълнение на задълженията на Доставчика по ал. 3 Потребителя трябва да е попълнил отрязък „Сертификат за връщане на стока“ представляващ неразделна от пратката за връщане, съдържащ данни за номера на сметка, по която да бъде възстановена сумата съгласно договора за покупко-продажба, по който Потребителя упражнява правото си на отказ.

(5) Потребителя се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност и документи по време на срока по ал. (1).

(6) В случай на упражняване право на отказ от договора за покупко-продажба съгласно ал. 1, пощенските и транспортните разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя, освен ако не е уговорено друго.

(7) Потребителите упражняващи правата си по чл. 54 като и тези които искат да се откажат от вече направена поръчка следва да уведомят за това foodtradehub.com, като се свържат със сътрудник обслужване на клиенти или като изпратят съобщение чрез контактната форма на сайта

чл. 55 (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който започва да тече е определен за всяка стока по отделно при сключването на договора за покупко-продажба с Потребителя чрез информация публикувана на интефейса на електорнният магазин.

(2) В случай, че не е определили срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 14 работни дни.

(3) Ако Доставчика не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя да възстанови платените от него суми в срок от 5 работни дни считано от датата, на която Доставчика е следвало да изпълни задълженията си по договора без да дължи каквото и да е обещетения произтичащо от неизпълнението на договора.

(4) Стоки, които са изпратени и не са получени в 7- дневен срок считано от дата на изпращане се връщат отново на Доставчика и договорът за покупко-продажба се прекратява.

1. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

чл. 56 Гаранционния срок на търговската гаранция на всички стоки предлагани в платформата за електронна търговия foodtradehub.com е 30 – дневен и започва да тече от датата на закупуването им.

Доставчика приема рекламации в рамките на срока на годност на стоките.

чл. 57 Разходите по доставката на стоките са за сметка на Потребителя, освен в случаите в които Доставчика не е посочил друго.

чл. 58 Доставчика си запазва правото да не уважи искането на Потребителя в случаите на неправомерна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация.

Рекламации не се приемат в следните случай:

Когато е нарушена цялостта на опаковката

Когато не са спазвани указанията за употреба на продукта.

чл. 59 Срокът за уреждане на рекламацията е 20 дни от датата на предявяване на рекламацията. Рекламацията се урежда от производителя, чрез Доставчика съгласно чл. 112 – 115 от ЗЗП.

чл. 60 Рекламации се предевяват с представяне на сертификат за връщане.

чл. 61 На основание раздел II чл.112-115 от закона за защита на потребителя всеки потребител има право:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача подмени стоката в съответствие с договора за продажба.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 62 Настоящите общи условия и договора за покупко-продажба между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случай:

При прекратяване и обявяване на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика

По взаимно съгласие на страните в писмен вид

Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

При изземване или запечатване на оборудването на foodtradehub.com от държавните органи.

В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електроният магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежът на изпълнение.

В случай на упражняване на правото на отказ съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП

1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 63 Евентуалната недействителност на някой от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целият договор.

чл. 64 За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България

чл. 65 Всички спорове между страните по договора за покупко-продажба ще бъдат решавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

чл. 66 Настоящите общи условия влизат в сила от 20 август 2018г за всички Потребители на платформата foodtradehub.com